Descarcă: Transcrieri certificate din străinătate
Transcrierea certificatelor de naștere

Formulare necesare

        

 

Pentru transcrierea certificatului de naştere al copilului minor, în cazul în care părinţii au domicilii diferite în ţară, cererea de transcriere se depune la oricare din cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinţii minorului.

Minorii în vârstă de peste 14 ani solicită transcrierea certificatelor de naştere în nume propriu, asistaţi de unul dintre părinţi sau, după caz, de tutore, ori prin împuternicit cu procură specială.

Pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, ai căror părinţi au domiciliul în străinătate, cererea de transcriere a certificatelor de naştere se depune la primăria ultimului loc de domiciliu avut de părinţi în România, iar în cazul în care au avut domicilii diferite, la ultimul domiciliu al unuia dintre părinţi.

Cetăţenii români cu vârsta peste 18 ani care au domiciliul în străinătate, depun cererea de transcriere la primăria în raza căreia au avut ultimul domiciliu în ţară, iar dacă nu au avut niciodată domiciliul în România, depun cererea de transcriere la Primăria Sectorului 1 Bucureşti.

 

Acte necesare:

certificatul / extrasul de naştere, cu îndeplinirea formalităţilor de apostilare sau supralegalizare, după caz; în original şi fotocopie;

certificatele / extrasele de stare civilă, emise de autorităţile din statele membre ale UE sunt scutite de apostilare.

➡️ traducerea acestuia în limba română, autentificată de către un notar public din România sau de către oficiul consular român, în original;

EXTRASELE MULTILINGVE DE NAŞTERE, CĂSĂTORIE, DECES, emise de statele membre ale Convenţiei de la Viena din 8 septembrie 1976, SUNT ACCEPTATE FĂRĂ APOSTILARE ŞI FĂRĂ TRADUCERE

Extrasele / certificatele de stare civilă emise în format electronic după data de 31.03.2019, de către autorităţile din Belgia pot fi prezentate pentru transcriere în cel mult 3 luni de la data emiterii.

➡️ certificat de căsătorie a părinţilor, în original şi fotocopie;

➡️ certificate de naştere ale părinţilor, în original şi fotocopie, în situaţia în care părinţii nu sunt căsătoriţi;
➡️ declaraţia părinţilor cu privire la domiciliul minorului, în situaţia în care părinţii au domiciliul diferit;
➡️ carte de identitate (pentru părintele de cetăţenie română cu domiciliul în ţară) sau paşaport (pentru părintele de cetăţenie română cu domiciliul în străinătate) – în original şi fotocopie; pentru părintele de cetăţenie străină se anexează fotocopie de pe paşaport / carte de identitate, pt. cetăţenii statelor membre ale UE;
➡️ dovada cetăţeniei române, emisă de către Direcţia Generală de Paşapoarte, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, care nu posedă un act de identitate românesc valabil.

Depunerea cererii prin împuternicit:

Transcrierea se poate solicita şi prin împuternicit cu procură specială, însoţită de cartea de identitate a persoanei împuternicite – în original şi fotocopie, precum şi o declaraţie autentificată a părintelui de cetăţenie română, care solicită transcrierea certificatului de naştere în cauză, în care să se specifice dacă s-a mai solicitat sau nu transcrierea / înscrierea certificatului în registrele de stare civilă române din ţară sau din străinătate şi că nu mai există un alt act de stare civilă reconstituit.

Notă

Procura specială / declaraţia mai sus menţionată poate fi autentificată:

– în România de un notar public;

– în străinătate:

– la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reşedinţă (Ambasada / Consulat);

– la notar, caz în care va fi supralegalizată, sau va avea aplicată apostila, în funcţie de statul în care este întocmită. Procura specială / declaraţia dată la notar în străinătate trebuie să fie tradusă în limba română; traducerea se întocmeşte în România şi trebuie să fie legalizată de către notar.

Important!

Certificatele de naştere/extrasele de naştere/extrasele multilingve ale actelor de naştere emise de autorităţile străine, prin care s-a stabilit o altă filiaţie decât cea prevăzută de legea română, se transcriu în registrele de stare civilă cu aplicarea dispoziţiilor art. 414 alin. (1) şi art. 449 din Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare.

Potrivit art. 414 alin. (1) din Codul Civil Copilul născut sau conceput în timpul căsătoriei are ca tată pe soţul mamei.

Potrivit art. 449 alin. (1) și (2) din Codul Civil Copilul din căsătorie ia numele de familie comun al părinţilor săi.

Dacă părinţii nu au un nume comun, copilul ia numele unuia dintre ei sau numele lor reunite.
În acest caz numele copilului se stabileşte prin acordul părinţilor şi se declară, odată cu naşterea copilului, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor.

Extrasele multilingve de naştere, căsătoriedeces, emise de statele membre ale convenţiei de la viena din 8 septembrie 1976, sunt acceptate fără apostilare şi fără traducere.

Extrasele / certificatele de stare civilă emise în format electronic după data de 31.03.2019, de către autorităţile din Belgia pot fi prezentate pentru transcriere în cel mult 3 luni de la data emiterii.

 

Termen de soluționare: 30 zile

Nu se percep taxe!

Transcrierea certificatelor de căsătorie

Formulare necesare

        

Transcrierea certificatelor de căsătorie

Cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă soţii au domicilii diferite în ţară, la oricare dintre cele două primării pe raza cărora aceştia îşi au domiciliul.

Acte necesare

➡️ certificatul / extrasul de căsătorie, cu îndeplinirea formalităţilor de apostilare sau supralegalizare, după caz; în original şi fotocopie;

certificatele / extrasele de stare civilă, emise de autorităţile din statele membre ale UE sunt scutite de apostilare.

➡️ traducerea acestuia în limba română, autentificată de către un notar public din România sau de către oficiul consular român, în original;

EXTRASELE MULTILINGVE DE NAŞTERE, CĂSĂTORIE, DECES, emise de statele membre ale Convenţiei de la Viena din 8 septembrie 1976, SUNT ACCEPTATE FĂRĂ APOSTILARE ŞI FĂRĂ TRADUCERE

Extrasele / certificatele de stare civilă emise în format electronic după data de 31.03.2019, de către autorităţile din Belgia pot fi prezentate pentru transcriere în cel mult 3 luni de la data emiterii.

➡️ certificate de naştere soţ, soţie, în original şi fotocopie;
➡️ dovada desfacerii sau încetării căsătoriei anterioare, în cazul în care soţii au mai fost căsătoriţi (sentinţă de divorţ definitivă, certificate de căsătorie cu menţiune de divorţ, certificat de naştere cu menţiune de căsătorie şi divorţ / încetarea căsătoriei prin deces, certificat de deces, în original şi fotocopie);
➡️ declaraţia notarială din partea ambilor soţi din care să rezulte numele de familie purtat după căsătorie, în cazul în care acesta nu a fost specificat în certificatul de căsătorie străin;
➡️ carte de identitate (pentru cetăţeni români cu domiciliul în ţară) sau paşaport (pentru cetăţeni români cu domiciliul în străinătate) – în original şi fotocopie;
➡️ dovada cetăţeniei române, emisă de către Direcţia Generală de Paşapoarte, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, care nu posedă un act de identitate românesc sau actul de identitate nu mai este valabil.

Depunerea cererii prin împuternicit

Transcrierea se poate solicita şi prin împuternicit cu procură specială, însoţită de cartea de identitate a persoanei împuternicite – în original şi fotocopie, precum şi o declaraţie autentificată a a soţului/soţiei de cetăţenie română, care solicită transcrierea certificatului de căsătorie în cauză, în care să se specifice dacă s-a mai solicitat sau nu transcrierea / înscrierea certificatului în registrele de stare civilă române din ţară sau din străinătate şi că nu mai există un alt act de stare civilă reconstituit.

Notă

Procura specială / declaraţia mai sus menţionată poate fi autentificată:

– în România de un notar public;

– în străinătate:

– la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reşedinţă

(Ambasada / Consulat);

– la notar, caz în care va fi supralegalizată / va avea aplicată apostila conform Convenţiei de la

Haga din 05.10.1961. Procura specială / declaraţia dată la notar în străinătate trebuie să fie tradusă în limba română; traducerea se întocmeşte în România şi trebuie să fie legalizată de către notar.

Procedura de supralegalizare
1. Certificarea propriu-zisă a documentului, care se îndeplineşte, la nivel naţional, de către autoritatea competentă, în funcţie de propriile prevederi legislative;
2. Supralegalizarea documentului, vizat de autoritatea competentă a statului de provenienţă, de către misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din acel stat sau de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului de origine din România;
3. Supralegalizarea finală a documentului de către Ministerul Afacerilor Externe al României.

 

Termen de soluţionare: 30 de zile

 

Taxe: nu se percep

Transcrierea certificatelor de deces

Formulare necesare

        


Cererea se depune la primăria locului de domiciliu al solicitantului, sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în ţară de către persoana decedată.

Acte necesare

➡️ certificatul / extrasul de deces, cu îndeplinirea formalităţilor de apostilare sau supralegalizare, după caz; în original şi fotocopie;

certificatele / extrasele de stare civilă, emise de autorităţile din statele membre ale UE sunt scutite de apostilare.

➡️ traducerea acestuia în limba română, autentificată de către un notar public din România sau de către oficiul consular român, în original;

EXTRASELE MULTILINGVE DE NAŞTERE, CĂSĂTORIE, DECES, emise de statele membre ale Convenţiei de la Viena din 8 septembrie 1976, SUNT ACCEPTATE FĂRĂ APOSTILARE ŞI FĂRĂ TRADUCERE

Extrasele / certificatele de stare civilă emise în format electronic după data de 31.03.2019, de către autorităţile din Belgia pot fi prezentate pentru transcriere în cel mult 3 luni de la data emiterii.

➡️ certificatele de stare civilă ale persoanei decedatenaştere, căsătorie, în original şi fotocopie; certificatul de căsătorie și certificatul de deces al soţului decedat / soţiei decedate, în original şi copie, în cazul persoanei văduve;
➡️hotărârea de divorţ, definitivă sau certificatul de divorţ, eliberat de notar, în original şi copie, în cazul persoanei divorțate;
➡️ cartea de identitate a persoanei decedate (cetăţean român cu domiciliul în ţară) sau paşaportul (pentru cetăţean român cu domiciliul în străinătate) – în original şi fotocopie;
➡️ dovada cetăţeniei române, emisă de către Direcţia Generală de Paşapoarte, pentru cetăţenii români, care nu posedă un act de identitate românesc valabil.
➡️cartea de identitate a petentului – în original şi fotocopie

Transcrierea se poate solicita şi prin împuternicit cu procură specială, însoţită de cartea de identitate a persoanei împuternicite – în original şi fotocopie, precum şi o declaraţie autentificată a persoanei care solicită transcrierea certificatului de deces în cauză, în care să se specifice dacă s-a mai solicitat sau nu transcrierea / înscrierea certificatului în registrele de stare civilă române din ţară sau din străinătate şi că nu mai există un alt act de stare civilă reconstituit.

Notă

Procura specială / declaraţia mai sus menţionată poate fi autentificată:

– în România de un notar public;

– în străinătate:

– la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reşedinţă (Ambasada / Consulat);

– la notar, caz în care va fi supralegalizată, sau va avea aplicată apostila conform Convenţiei de la Haga din 05.10.1961, în funcţie de statul în care este întocmită. Procura specială / declaraţia dată la notar în străinătate trebuie să fie tradusă în limba română; traducerea se întocmeşte în România şi trebuie să fie legalizată de către notar.

 

Termen de soluționare: 30 de zile

Nu se percep taxe.

Close Search Window