Formulare necesare

Descarcă: Cereri - Divorț pe cale administrativă

ÎNREGISTRAREA CERERII DE DIVORŢ PE CALE ADMINISTRATIVĂ

ÎNREGISTRAREA CERERII DE DIVORŢ PE CALE ADMINISTRATIVĂ

Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de

către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, de la primăria care are în păstrare

actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor.

Procedura durează 30 de zile, iar prezenţa soţilor este obligatorie, atât la depunerea cererii,

cât şi la împlinirea termenului procedural, în caz contrar dosarul clasându-se, iar taxa achitată

nu se restituie.

Condiţiile de depunere a cererii de divorţ pe cale administrativă

·    fiecare dintre soţi să fie de acord cu desfacerea căsătoriei;

·    să nu existe copii minori născuţi din căsătoria respectivă sau adoptaţi de soţi în timpul

căsătoriei;

·    niciunul dintre soţi să nu fie pus sub interdecţie;

·    niciunul dintre soţi să nu fi solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei.

Actele necesare depunerii cererii de divorţ pe cale administrativă

a.     certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi copie

b.     documenele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie

Documentele prevăzute la a) şi b) trebuie însoţite şi de o declaraţie dată în faţa ofiţerului de

stare civilă, în situaţia în care ultima locuinţă comună declarată în cererea de divorţ nu este

aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi, înscris/ă în actele de identitate.

În cazul cetăţenilor străini, certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de

legalitate, conform convenţiilor internaţionale şi tratatelor încheiate între România şi statele ai

căror cetăţeni sunt.

În cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorţ se va face în

prezenţa unui traducător autorizat, iar în cazul persoanelor cu handicap auditiv sau

surdocecitate, a unui interpret autorizat al limbajului mimico-gestual ori al limbajului

specific persoanelor cu surdocecitate, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.

DOVADA IDENTITĂŢII

           Se face de către soţi, cu unul dintre următoarele documente:

a.     pentru cetăţenii români – cartea de identitate, cartea de identitate provizorie,

buletinul de identitate sau, în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate,

paşaportul, care să se afle în termenul de valabilitate, atât la momentul depunerii

cererii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ;

b.     pentru cetăţenii Uniunii Europene sau ai Spaţiului Economic European –

documentul de identitate sau paşaportul, emis de statul aparţinător;

c.      pentru apatrizi – paşaport emis în baza convenţiei privind statutul apatrizilor din

anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporar sau permanent, după caz;

d.     pentru cetăţenii străini din statele terţe – paşaportul emis de statul ai cărui

cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie

să fie valabilă, atât la data depunerii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ;

e.      pentru cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România 

– document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951 sau, după caz,

document de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară – protecţie

umanitară condiţionată

f.       pentru cetăţenii străini solicitanţi de azil în România – paşaport emis de statul

ai cărui cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate.

Formulare necesare

 Cerere de divorţ  SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE AMBII SOŢI

 

 Declaraţie de stăruință  SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE AMBII SOŢI

Taxa pentru divorţul pe cale administrativă: 550 lei

Nu se achită în avans! se achită la împlinirea termenului de 30 de zile, după preluarea

declaraţiei de menţinere a cererii de divorţ

Close Search Window