1. Cerere tip
 2. Copie carte de identitate părinți, după caz;
 3. Copie carte de identitate elev/student sau certificat de naștere în cazul minorilor.
 1. Cerere tip
 2. Copie carte de id
 3. Carte funciară (C.F.) – la zi (nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii cererii);
 1. Cerere tip
 2. Copie carte de identitate a proprietarilor terenului;
 3. Copie carte de identitate a proprietarului autoturismului;
 4. Cartea de identitate a autoturismului;
 5. Carte funciară (C.F.) – la zi (nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii cererii).
 1. Cerere tip
 2. Copie carte de identitate fermier/arendaș;
 3. Carte funciară (C.F.) – la zi (nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii cererii);
 4. Alte acte doveditoare (ex: contract de arendă, contract închiriere etc.), după caz.
 1. Cerere tip
 2. Copie carte de identitate proprietari;
 3. Dovada proprietății.
 1. Cerere tip
 2. Copie carte de identitate comerciant/producător;
 3. Carte funciară (C.F.) – la zi (nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii cererii);
 4. Adeverință medicul veterinar, după caz;
 1. 7-Documente-necesare-pentru-avizarea-carnetului-de-producator
 2. Copie carte de identitate comerciant/producător;
 3. Carnetul de producător, în original;
 4. Copie atestatul de producător;
 5. Adeverință medicul veterinar, după caz
 1. Ofertă de vânzare;
 2. Cerere afișare ofertă de vânzare;
 3. Copie carte de indentitate proprietari;
 4. Copie legalizată a actului de dobândire a proprietății (ex: titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor etc.);
 5. Extras de carte funciară însoțit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate Stereografic 1970 (carte funciară nu mai veche de 30 de zile de la data depunerii cererii);
 6. În caz de reprezentare, copia procurii notariale;
 7. Certificat de atestare fiscală;
 8. Alte documente doveditoare, după caz.

CERERE AFISARE OFERTA DE VANZARE PF

OFERTA DE VANZARE PF

 

 

 1. Ofertă de vânzare;
 2. Cerere afișare ofertă de vânzare;
 3. Copie după Certificatul de Înregistrare la Registrul comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor;
 4. Document justificativ din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului;
 5. Extras de carte funciară însoțit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate Stereografic 1970 (carte funciară nu mai veche de 30 de zile de la data depunerii cererii);
 6. În caz de reprezentare, copia procurii notariale;
 7. Certificat de atestare fiscală;
 8. Alte documente doveditoare, după caz

 

CERERE AFISARE OFERTA DE VANZARE PJ

OFERTA DE VANZARE PJ

 

 1. Comunicare acceptare ofertă;
 2. Cerere privind înregistrarea ofertei de cumpărare;
 3. Copie carte de identitate cumpărător;
 4. Copii legalizate după documentele justificative (documente care atestă calitatea de preemptor și încadrarea în una din categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arendaș sau proprietar vecin, după caz).
 5. În caz de reprezentare, copia procurii notariale;

 

COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA PF

CERERE PRIVIND INREGISTRAREA-OFERTE DE CUMPARARE

 

 

 1. Comunicare acceptare ofertă;
 2. Cerere privind înregistrarea ofertei de cumpărare;
 3. Copii legalizate după documentele justificative (documente care atestă calitatea de preemptor și încadrarea în una din categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arendaș sau proprietar vecin, după caz).
 4. Copie după Certificatul de Înregistrare la Registrul comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor;
 5. În caz de reprezentare, copia procurii notariale.

 

COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA PJ

CERERE PRIVIND INREGISTRAREA OFERTA DE CUMPARARE PJ

 

 1. Cerere privind solicitarea de înaintare către Insituția Prefectului a documentelor necesare emiterii ordinului prefectului;
 2. Opis cu documentele înaintate și aflate la dosar;
 3. Dovada dreptului de proprietate asupra locuinței din care să rezulte că aceasta a fost edificată anterior intrării în vigoare a Legii nr. 18/1991;
 4. Extras de carte funciară, extras de carte funciară în extenso (Extrasul de carte funciară să nu fie mai vechi de 30 de zile);
 5. Documentație topografică întocmită de o persoană autorizată în cazul în care din extrasul de carte funciară NU rezultă geometria imobilelor (casă de locuit și anexele gospodărești).
 1. Contract de arendă (3 exemplare);
 2. Copie carte de identitate proprietari/arendaș;
 3. Copie după Certificatul de Înregistrare la Registrul comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor – în cazul persoanele juridice;
 4. Carte funciară (C.F.) – la zi (nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii contractului).
 1. Declarație înscriere în registrul agricol 2020-2024

În atenţia următoarelor categorii de deţinători de terenuri şi animale:

 • persoane fizice cu domiciliul fiscal în comuna Tomești;
 • persoane fizice cu domiciliul fiscal în alte localităţi;
 • persoanele juridice cu domiciliul fiscal în comuna Tomești;
 • persoanele juridice cu domiciliul fiscal în alte localităţi,

Potrivit Normelor tehnice de completare a Registrului Agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, nr. 734/480/1.003/3.727/2015, categoriile menţionate mai sus AU OBLIGAŢIA de a declara pentru înscrierea în Registrul Agricol al comunei Tomești, datele privind suprafeţele de terenuri agricole (inclusive grădini familiale), utilajele agricole, animalele, păsările, familiile de albine, pomii fructiferi şi construcţiile pe care le exploatează sau le deţin în proprietate, pe raza comunei Tomești, la următoarele termene:

 • 5 ianuarie- 1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţia de locuinţă, construcţiile-anexe şi mijloacele de transport cu tracţiune animal şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente la persoanele fizice/juridice la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
 • 1- 31 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, terenurile necultivate, ogoarele, numărul pomilor în anul agricol respectiv.

Înscrierea în Registrul Agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, se face numai în baza documentelor de proprietate (Extras CF, Certificat de Moştenitor, Titlu de Proprietate, alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate), precum şi actele de stare civilă ale membrilor familiei.

Close Search Window