Economia

Bucurându-se de condiţii naturale bune (climă blândă, reţea hidrografică bogată, bogaţia solului şi subsolului), locuitorii comunei au putut să desfaşoare importante activităţi economice.

Documentele din perioada feudalismului dezvoltat, atesta cu claritate faptul că zona piemontului nord–vestic al muţiilor Poiana Rusca a fost locuită de o populaţie românescă, care şi-a desfaşurat viaţa şi activitatea in conformitate cu datinile străbune. Aceleaşi documente (I Pataki,domeniul Hunedoarei la începutul veacului al XVI-lea. Studii şi documente, Ed. Academiei ,Bucureşti 1973), datând din perioada când acest ţinut se afla inclus în cadrul domeniului Hunedoarei, sunt de un real folos pentru acreditarea ideii că în zonă formele gospodaririi aloidale, care pregătesc condiţiile apariţiei germenilor capitalismului, apar mai timpuriu decât în alte ţinuturi româneşti.

Dacă în anul 1734 lângă Lucanii se dădea în funcţie un furnal pentru topit metale, o suta de ani mai târziu centrul activităţilor economice a devenit industria sticlei.

În economia comunei, şi în prezent industria ocupă un loc important. Având în vedere resursele subsolului neexploatate, credem că în foarte scurt timp vor apărea în comună noi ramuri industriale.

Alături de industrie, un loc important în economia comunei îl ocupă : agricultura, exploatările forestiere, turismul, etc.

ANALIZA SWOT

Puncte tari
– gradul ridicat de favorabilitate al factorilor naturali (relief, climă, reţea hidrografică, vegetaţie ,faună);
– existenţa unor importante resurse de apă termală, neexploatate pe teritoriul comunei (Româneşti – Balta Calda , Luncani – Topla);
– potenţial turistic ridicat determinat de :
. cadrul natural favorabil;
. posibilităţi de cazare şi masă (complex turistic, pensiune, mănăstiri);
. turism monahal (două mănăstiri şi o biserică declarată monument);
. turism speologic(existenţa mai multor peşteri pe teritoriul comunei);
. existenţa unei legături rutiere între cele trei zone turistice din acestă parte a judeţului (Tomeşti – Fîrdea – Pietroasa );
– tradiţii în creşterea animalelor.

Puncte slabe

– tendinţa de scădere a numărului popuaţiei (natalitate scăzută, mortalitate ridicată, migraţie în creştere);
– grad ridicat de îmbătrânire a populaţiei;
– ponderea ridicată a populaţiei ocupată cu agricultura de subzistenţă;
– gradul ridicat de izolare determinat de poziţia laterală a comunei faţă de principalul culuoar de circulaţie din zonă şi de inexistenţa unei gări;
– stricta specilizare industrială a comunei în fabricarea sticlei şi exploatarea lemnului;
– neracordarea la sistemul naţional de gaze.

Oportunităţi

– realizarea unui circuit turistic complex în zona de est a judeţului Timiş ( Româneşti – Poieni – Strâmbu – Valea lui Liman – Luncanii de Jos – Cabana Caprioru – Luncanii de Sus – Zolt – Gladna – Surduc );
– fondurile de coeziune şi structurale acordate de U.E. României;
– dezvoltarea sectorului privat.

Riscuri

– gradul ridicat şi generalizat de sărăcie al gospodăriilor rurale, lipsa surselor de venit atrage o diminuare a puterii de cumpărare a sătenilor şi imposibilatatea îmbunătăţirii standardului de viaţă;
– inerţia comportamentului şi mentalitatea de automulţumire cu nivelulul de viaţă arhaic;
– continua depopulare a satelor pe seama mişcării naturale şi perspectiva dispariţiei acestora;
– apariţia şi manifestarea unor hazarde naturale : inundaţii catastrofale, uscarea şi defrişarea pădurilor, alunecări masive, surpări de blocuri calcaroase, etc.

Lasă un răspuns